بازاریابی

ic0-05

فیلم های آموزشی

ic0-04

کتاب های بازاریابی

ic0-02

سایت های بازاریابی

تجاری سازی فناوری

ic0-10

مسیرهای ممکن برای تجاری سازی

ic0-09

فرآیند رایج تجاری سازی

ic0-08

ضرورت و مفاهیم پایه ای

ic0-06

چند تعریف از تجاری سازی فناوری