1. تجاري سازي فرایند تبدیل علم و تکنولوژي، تحقیقات جدید یا نوآوري به محصول بازار پذیر یا فرایند صنعتی است (Yencken, & Gillin, 2006) .
  2. تجاري سازي تلاشی در جهت کسب سود از نوآوري، از طریق تبدیل فناوريهاي جدید به محصولات، فرایندها، خدمات جدید و فروش آنها در محیط بازار به شمار می آید (فارسی و جهانگیر، 1391).
  3. تجاري سازي فناوری اشاره به توانایی جذب و سازگاري یک تکنولوژي جدید براي استفاده در تولید و بازار دارد
    (Kim et al., 2011).
  4. تجاري سازي فرايند تملک ايده ها، پروراندن و توسعه آنها با دانش مکمل، ايجاد و ساخت و توليد کالاهای قابل فروش و فروش محصولات در بازار تعريف مي شود. بنابراين فرايند تجاري سازي فناوري تمامي فعاليت ها را از پيدايش ايده تا طراحي محصول، آزمايش نمونه اوليه، ساخت و توليد و بازاريابي در بر ميگيرد (Vercauteren, 2004).