انواع مدل­های تجاری سازی فناوری

1- مدل زنجیره ارزش:

زنجیره اي است که از ایجاد یک مفهوم که نتیجه تحقیق است شروع و با توسعه نوآوري به فروش محصولات و خدمات ختم می­گردد. براي تولید ثروت لازم است که تمامی حلقه ها از قوت لازم در زنجیره برخوردار  باشند و طی نمودن تمامی مراحل این زنجیره لازم است.

2- مدل گلد اسمیت:

این مدل عناصر فنی، بازار، کسب وکار فرایند تجاري سازي را در ماتریسی از فعالیت هاي همزمان و پی درپی و نقاط تصمیم گیري یکپارچه می کند. این مدل کل فرایند را از ایده اولیه تا ایجاد، خلق و راه اندازي شرکت پوشش می دهد و سپس راهبرد خروج را براي مخترع و سرمایه گذار نشان می دهد.

3- مدل Rourke:

مدل فرایندي نوآوري توسط D. L. Rourke در سازمان انرژي ایالت متحده آمریکا (USDOE) براي ترفیع تجاري سازي محصولات نوآور در صنعت تکنولوژِي انرژي آمریکا ایجاد شده بود. این مدل فرایند تجاري سازي را به سه فاز اصلی تقسیم می کند: نوآوري، کارآفرینی، مدیریتی. هر فاز اصلی مراحل جداگانه اي را در بردارد: فنی، بازاریابی و کسب وکار. این مدل نسخه اصلاح شده اي از مدل گلداسمیت است.