دانلود فرم ارزشیابی کارگاه آموزشی آشنایی با تکالیف مالیاتی

 مستدعی است پس از دریافت و تکمیل فایل ذیل آن را به پست الکترونیک training@wastp.ir ارسال نمایید.

دانلود فایل‌های کارگاه‌های آموزشی “فرآیند تجاری سازی” و “مراحل رشد شرکت‌ها، نیازها و چالش‌ها”

نظر به همکاری مساعد جناب آقای دکتر مصطفی کریمیان اقبال در خصوص در دسترس قرار دادن فایلهای ارائه شده در کارگاه‌های آموزشی “فرآیند تجاری سازی” و “مراحل رشد شرکت‌ها، نیازها و چالش‌ها” فایل‌های مذکور جهت بهره برداری مدیران محترم شرکت‌ها و اساتید محترم دانشگاه در وبسایت قرار داده شده‌اند.

دانلود فایل کارگاه آموزشی حضور موفق در نمایشگاه

با توجه به نظر مساعد مهندس قربانی مدرس کارگاه آموزشی “حضور موفق در نمایشگاه” فایل‌ ارائه شده جهت بهره‌برداری قرار داده می‌شود.

دانلود فایل کارگاه آموزشی “آشنایی با نکات حقوقی قراردادهای تجاری”

با توجه به نظر مساعد دکتر منشدی مدرس کارگاه آموزشی “آشنایی با نکات حقوقی قراردادهای تجاری” فایل‌ ارائه شده جهت بهره‌برداری قرار داده می‌شود.