• آذربایجان غربی – ارومیه – کیلومتر 11 بلوار دانشگاه روبروی پردیس نازلوی دانشگاه ارومیه
 • کد پستی: 5756115322 صندوق پستی: 333
 • 4432751240-42(98+)
 • info@wastp.ir

تماس با مدیران

 • آذربایجان غربی – ارومیه – کیلومتر 11 بلوار دانشگاه روبروی پردیس نازلوی دانشگاه ارومیه
 • کد پستی: 5756115322 صندوق پستی: 333
 • 4432751240-42(98+)
 • info@wastp.ir
 • آذربایجان غربی – ارومیه – کیلومتر 11 بلوار دانشگاه روبروی پردیس نازلوی دانشگاه ارومیه
 • کد پستی: 5756115322 صندوق پستی: 333
 • 4432751240-42(98+)
 • info@wastp.ir
 • آذربایجان غربی – ارومیه – کیلومتر 11 بلوار دانشگاه روبروی پردیس نازلوی دانشگاه ارومیه
 • کد پستی: 5756115322 صندوق پستی: 333
 • 4432751240-42(98+)
 • info@wastp.ir
 • آذربایجان غربی – ارومیه – کیلومتر 11 بلوار دانشگاه روبروی پردیس نازلوی دانشگاه ارومیه
 • کد پستی: 5756115322 صندوق پستی: 333
 • 4432751240-42(98+)
 • info@wastp.ir
ساختمان جدید پارک

ارسال پیام